vip.bg - Риби
Неделя, 23.07.2017, 21:30
         V.I.P.-вашият сайт.
Главна | Регистрация | Вход Добре дошли Гост | RSS

Вашата година ще бъде посветена на любовта. Тези от вас, които имат сериоз­на връзка, ще се радват на хармония и страст в отношенията. Ще бъдете мно­го щастливи и всеки ден ще бързате да се приберете, за да бъдете повече време заедно. Тези, които не са обвързани, ще имат шанса да го направят. Не проявя­вайте страх, а се доверете на преценка­та си, тя няма да ви подведе. Имате шан­са да срещнете подходящия за вас човек. Понесени на криле от щастие и одухотво­рени от красива любов, вие ще работите бързо и ще се справяте лесно. Психологи­ческата ви настройка ще ви кара да прие­мате нещата много по-леко и да не се за­дълбавате в мисли за евентуални прова­ли. Това ще ви направи много по-добри в работата. Още веднъж ще се убедите, че всичките ви проблеми са само в ума ви и сте склонни да преувеличавате и да се страхувате от неизвестното. Сега, с поло­жителни мисли и красиви чувства, вие ще забравите страховете си и ще се справя­те с всички предизвикателства.
Това ще ви донесе успехи и доста добра реализация. Ще останете много доволни от разви­тието на служебната ви реализация. От­давна сте очаквали признание и едва се­га, освободени от песимизма си, ще има­те прекрасна възможност да разкриете целия си потенциал. Почивните дни ще са посветени на любимия човек и те ще са факторът, който ще ви зарежда с положи­телна енергия. Отпуснете се и не мисле­те за нищо друго. Насладете се на мига и ще останете много доволни. Добрите по­стижения в работата ще донесат и добро увеличение на приходите ви. Това пък ще ви даде възможност да направите роман­тични пътувания или да организирате ин­тересни уикенди.
През тази година родни­ните ви ще бъдат единствената ви грижа. Няма да имате големи тревоги с тях, но непрекъснато някой за нещо ще ви се оп­лаква, някой ще ви моли за помощ, ще ви ангажират с различни дейности, които не ви интересуват и не ви засягат. Желание­то ви да помогнете на всички, може да ви навлече много странични ангажименти и преумора. Оставяйте си повече свободно време и е време да станете егоисти. Ако можете, тактично откажете. Пазете се от преумора, която може да ви изнерви.
Любов, семейство
В личните отношения не трябва да вземате инициативата, да настоявате на своята гледна точка. При вас се­га е такъв период (той ще продължи в близките четири месеца), когато вие непреднамерено можете да се лутате в своите усещания и преживявания, поддавайки се на илюзии. А освен то­ва не трябва да поемате върху себе си отговорността.
В отношенията с децата ви предстои да се върнете в миналото – да ги пох­валите за минали постъпки и дости­жения.
Отношенията с роднините като цяло ще бъдат напълно хармонични, но от стремежа си да помогнете на всички сами ще се уморите.
Възползвайте се от благоприятното разположение на звездите, за да укрепите отношения­та си с близките ви хора. Вие винаги можете да разчитате на тяхната по
мощ и подкрепа. Незабравими часо­ве ще прекарате заедно в ресторан­та или често попадайки на обществе­ни места.
Кариера, финанси
Сега на вас ви е отредена ролята на неформален лидер – не се притес­нявайте да предлагате нови идеи, да участвате в оригинални проекти като резултатите ще ви зарадват. Тази година е тъкмо времето, когато можете бър­зо да решите набелязаните задачи, да се огледате какво от планираното не сте изпълнили и да го реализирате. Началството ви ще оце­ни и признае вашите стари заслуги, в това число и материално. Но и за уп­реци ще се намери място. Като цяло -обичайна работна обстановка.
Във финансов план ще се чувствате напълно нормал­но и комфортно, въпреки че в някой дни обстановката може да се окаже твърде напрегната, затова още отсега си оставете неприкосновен резерв.
Здраве
Периодът е благоприятен период за нетрадиционно лечение. Заболявани­ята, които имате от хроничен харак­тер или със усложнения, сега може да ги победите. Отделете вни­мание на общото състояние на орга­низма, на общия му баланс, на рабо­тата на ендокринната система. Напра­вете си диагностични изследвания, ако това се налага.
Сънят, а така също и истинската вя­ра в оздравяването и доброто само­чувствие като цяло – това са необхо­димите атрибути за вашето здраве.
Периодът е благоприятен за витаминна терапия, а също така и за пов­торни козметични процедури
Copyright АКТИВНИ БГ © 2017
Хостнат от
                                                                                                        АКТИВНИ БГ